Mesafeli Satış Sözleşmesi

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1.

SATICI :

Teknotan Escooter Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. satıcı olarak anılacaktır.

ALICI :

Satıcının mağazasından ürünü satın alan kişi alıcı olarak anılacaktır.

MADDE 2. KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI' nın , SATICI' nın mağazasından nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün ticari olarak satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3. SÖZLEŞME KONUSU

3.1. Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Vergiler Dahil Satış Bedeli (adet x birim

fiyat olarak) www.escooter.com adresinde belirtiği gibidir.

MADDE 4. GENEL HÜKÜMLER

4.1.  ALICI, SATICI’nın mağazasından yaptığı alışverişde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, cayma hakkı, dijital verilerin korunması ve hangi yazılım ile çalışacağına ilişkin bilgileri, ödeme şeklini ve teslimata ilişkin ön bilgileri sözleşmenin kurulmasından önce edindiğini, satışın gerçekleşip onay için kendisine işbu belgeyi okuyup bilgi sahibi olduğunu ve gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Ön bilgilendirme metni işbu sözleşmenin bir parçasıdır ve sözleşmeden önde yer almaktadır. Satış sözleşmesinin kurulmasından önce ön bilgilendirmenin okunduğunu ve işbu metnin ardından gelen satış sözleşmesinin taraflar arasında geçerlilik kazandığı taraflarca kabul edilir.

Sözleşme konusu ürün, ödemenin gerçekleşmesiyle mağazada ALICI’ya teslim edilir.

4.2.  SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, satışta belirtilen niteliklere uygun ve garanti

belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.3.  SATICI, haklı bir nedenle sözleşme konusu mal veya hizmetin tedarik edilemeyeceğinin

anlaşılması halinde ALICI’ yı bilgilendirip onay alarak, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI'ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.4.  SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde (tedarikçi firmadan ürünün hiçbir şekilde tedarik edilememesi durumu) sözleşme konusu yükümlülüklerini

yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI'ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.5.  Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'da bulunması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden

kurtulmuş kabul edilir.


4.6.  Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş

olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.7.6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında işbu sözleşme nedeni ile alıcıya ait telefon-tc kimlik nosu-banka bilgileri-kredi kart bilgileri-nüfus cüzdanı bilgileri ve örneği-adres ‘in kayda alınmasına ve ilgili işlemlerin yapılabilmesi için bilgilerin 3.kişi ve firmalara aktarılmasına izin verip vermediği konusunda bilgilendirilme yapılmış; açık rızasının olup olmadığı ALICI açıkça bilgi verilerek sorulmuştur.

6698 Sayılı Kişiler Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında yukarıda belirtilen işlemlerle ilgili telefon- tc kimlik nosu-kart bilgileri-nüfus cüzdanı adres ve sair bilgileri ve örneği-adres'in kayda alınmasına ve ilgili bilgilerin teknik servis, kurulum ya da ticari işlemlerle ve satış konusu ürünle ilgili işlemlerin

yapılması için 3.kişi ve firmalara aktarılmasına ALICI açık izin vermiştir

MADDE 5. TİCARİ SATIŞTA SİPARİŞ İPTALİ

Tüketici olmayan ALICI’lar tarafından birden fazla ürüne ilişkin yapılan alımlarda sipariş gerçekleşmiş ve tutarı ALICI’nın kredi kartından ALICI’nın ödediği şekilde (veya havale ile) alınmış olsa dahi, SATICI herhangi bir sebep belirtmeksizin sözleşmeyi (siparişi) veya siparişten bir kısmını teslimat

gerçekleşmeden önce iptal ederek, ödenen tutarı kredi kartına (veya hesaba) iade edebilir. İadesi gerçekleştirilen tutarın Alıcı’nın hesabına aktarılması kartı veren/hesabın ait olduğu kuruluşun yükümlülüğünde olup, oluşabilecek gecikmelerden dolayı SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır

MADDE 6. CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar

olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Tüketicinin cayma bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten

itibaren 14 gün içinde ürün bedeli ek masraf talep edilmeksizin tek seferde ALICI' ya iade edilir. ALICI,


cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde malı iade etmek zorundadır, aksi takdirde SATICI’nın cayma hakkının kullanımından doğan bir sorumluluğu doğmayacaktır. Malın iadesinin yapılmaması halinde ortaya çıkacak zararlardan, maddi kayıplardan ALICI sorumlu olacaktır.

Alıcı hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde malı veya hizmeti

reddederek sözleşmeden cayma hakkın kullanabilir. Satıcı, cayma bildiriminin ön bilgilendirme ve sözleşme niteliğindeki işbu metinde kararlaştırılan usuller ile yapılması halinde cayma hakkı kullanımı için gerekli işlemleri yapmayı taahhüt eder. Cayma hakkının usulüne uygun şekilde kullanımı halinde ürün bedeli, ALICI’nın ödeme yöntemi ile aynı şekilde iade edilecektir. Örneğin; kredi kartı ile işlem yapmış bir ALICI, cayma hakkını usulüne uygun şekilde kullandığında, ürün bedeli ALICI’nın kredi

kartına iade edilecektir.

Kanunen cayma hakkı tüketiciye tanınmış bir hak olup, tüketici tanımı içinde yer almayan gerçek ve tüzel kişilerin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a dayanarak cayma hakkından yararlanmaları mümkün değildir. Tüketici olmayan ALICI’ların satın almış oldukları ürünlerin iadesi ancak üretici

firmanın onayı ile, müşteri memnuniyeti gözetilerek, İHTİYARİ OLARAK gerçekleştirilmektedir. Burada belirtilen takdiri durum ALICI’ya hiçbir kazanılmış hak vermemektedir. TAKDİRİ OLARAK iadesi kabul edilen ürünler ancak iade faturasının kesilerek ALICI’ya teslim edilmesi halinde mümkün olmaktadır. Aksi takdirde işlem gerçekleştirilmeyecektir.

Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI' ya faks veya e-posta ile bildirimde

bulunulması ve ürünün bu sözleşmedeki madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

Telefon yolu ile cayma bildirimi yapılması mümkün değildir. Faturası tüzel kişi adına düzenlenen ürünlerin (tüketici olarak kabul edilmeyen ALICI adına sipariş verilmiş) iadesi İADE FATURASI

kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.

Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Cayma halinde ALICI iadeyi işbu sözleşmede belirtilen usul ve şekle uygun şekilde gerçekleştirecek olup ALICI tarafından hakkın kötüye kullanılması niteliği taşıyacak şekilde “özel kurye, motorlu kurye ve sair” şekilde iade yapılması halinde masraflar SATICI tarafından karşılanmaz. Bu şekilde iade halinde her türlü masraf ALICI tarafından karşılanacaktır.

6.1. CAYMA HAKKI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ

Cayma hakkının süresinin belirlenmesinde;

a)  Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b)  Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c)  Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.


MADDE 7. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK İŞLEMLER VE ÜRÜNLER

a)  Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b)  Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler. ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan, bu sebeple iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlara ilişkin sözleşmeler.

d)  Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e)  Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

f)  Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

g)  Cayma süresi içinde malın işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun şekilde kullanılmaması sebebiyle değişiklik ve bozulmanın meydana gelmiş olması halinde,

ğ) Niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ürünler,

h)  Ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden tüzel kişi ve / veya kişiler cayma hakkından ve cayma hakkından doğan hiçbir haktan faydalanamaz.

ALICI'NIN 6502 Sayılı Kanun ve eldeki sözleşme hükümlerine uygun şekilde cayma hakkını kullanması halinde; ALICI satın almış olduğu ürünü sözleşmede belirlenene uygun şekilde SATICI’YA süresinde ve masrafları SATICI’ya ait olmak üzere iade edilecektir. Ancak ALICI'NIN özel kurye, motorlu kurye ve sair araçlarla ürünü iade etmesi halinde bu şekilde iadeden kaynaklanan her türlü cayma ve iade masrafı ALICI tarafından karşılanacak olup bu masraflar SATICI tarafından ödenmez. Taraflar bu

konuda anlaşmışladır.

MADDE 8. ALICININ TEMERRÜDÜ

ALICI'nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI'nın temerrüdünün SATICI'nın kusurundan kaynaklandığı

hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

MADDE 9. İTİRAZ VE YARGI YOLU

a)  Sipariş onayına kadar gerekli ön bilgilendirme ve müzakere yapılmış olduğundan, siparişin onaylanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

b)  14 günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

Cayma bildiriminin SATICI' ya ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli ALICI' ya iade edilir.


Tüketici, şikâyetine ilişkin bir uyuşmazlık söz konusu olması hâlinde Tüketici Hakem Heyetlerine veya Tüketici Mahkemelerine başvurabilir. Tüketici hakem heyetlerinin, uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin parasal sınırlar;

2021 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri ve başvuru mercii: Değeri 7 bin 550 TL altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, büyükşehir statüsünde olan

illerde 7 bin 550 TL ile 11 bin 330 TL arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri'ne başvurulacak. Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde ve bu illere bağlı ilçelerde değeri 10.390,00 (on bin üç yüz doksan) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir.

Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine değil, tüketici mahkemelerine başvuru yapılır. Yetkili merci, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yer tüketici hakem heyeti ve tüketici mahkemeleridir. Uyuşmazlık hâlinde tüketici, tahkim,

arabuluculuk gibi tüm alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurabilir. Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının daha hızlı, ekonomik ve etkin olduğu bilinmektedir. Bu çözüm yollarına başvurmak, hukuki çözüm yollarına başvurma hakkını ortadan kaldırmaz.

MADDE 10 MALIN/HİZMETİN KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİLER

Sözleşme konusu Ürünlerin, kullanım amacına uygun olarak; ürünün içinde yer alan kullanım

kılavuzu;üzerinde yer alan kullanım talimatları, etiketleri ya da bildirim sahibi tarafından tarif edilen şekilde kullanılması gerekmektedir.

MADDE 11 DİĞER HÜKÜMLER

Bu sözleşmeden doğan bütün ihtilafların hallinde, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir. Adres değişikliği diğer tarafa en az onbeş gün öncesinden yazılı olarak

bildirilmediği takdirde, yukarıda yazılı adreslere yapılacak tebligat, hukuken geçerli bir tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğurur.

Taraflar, işbu sözleşme hükümlerini okuyup onaylayarak akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

ÖNEMLİ NOT:

-ALICI satın aldığı ürünü görüp beğenerek noksansız , hasarsız ve bütün halinde teslim almıştır.

-Satın alınan ürünün üzerinde müşteri tarafından sonradan yapılan hız limitini kaldırma veya hız artırma işlemlerinden SATICI sorumlu değildir. Yola çıkılmadan önce ürünün kullanıma hazır durumda gerekli kontrollerin ALICI tarafından yapılması gereklidir.(Fren, Lastik Basıncı vb.) ALICI bu bilgilendirmenin kendisine yapıldığını ve herhangi bir kazayla yaralanma veya sakatlık vb.

durumlarında sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul etmiştir.

-6502 Sayılı Kanun ve eldeki sözleşme hükümleri kapsamında kaza yapılması , batarya arızası, fren mekanizması arızası , ürünün su alması veya üründe meydana gelebilecek herhangi bir arıza

durumlarında iade ya da değişim yapılmayacak olup arızalar garanti kapsamı dışında tutularak gerekli

tamir işlemleri servis tarafından makul süre içinde ücreti mukabilinde yapılacaktır.

E-Scooter

Merhaba!

WhatsApp'tan sohbet etmek için aşağıdaki temsilcilerimizden birine tıklayın veya bize info@escooter.com.tr adresinden bir e-posta gönderin.

Müşteri Temsilcisi
Müşteri Temsilcisi
+905393235957
Merhaba Size nasıl yardımcı olabilirim?
×
Size nasıl yardım edebilirim?